Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Je to pravidlo spoločnosti ruletaonlinesk.com rešpektovať vaše súkromie, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, ktoré od vás môžeme zhromažďovať na našich webových stránkach, doméne.com a na ďalších stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o vaše osobné informácie s tým, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z vašich požadovaných služieb.

Vaše ďalšie používanie našich webových stránok bude považované za prijatie našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov a osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracovania údajov používateľov a osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Naše webové stránky môžu odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Majte na pamäti, že nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom a postupmi týchto stránok a nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Zbierame iba zbierané informácie tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám poskytli požadovanú službu. Aké údaje uchovávame, budeme chrániť komerčne prijateľnými prostriedkami, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo modifikácii.

Žiadame iba o osobné informácie, keď skutočne potrebujeme, aby vám poskytli službu. Zhromažďujeme ho spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s vašimi vedomosťami a súhlasom. Dali sme tiež vedieť, prečo ju zhromažďujeme a ako sa bude používať.

Osobné identifikačné informácie nesieme verejne ani s tretími stranami, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Podmienky služby ruletaonlinesk.com

podmienky

Prístupom na webovú stránku na adrese ruletaonlinesk.com súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky, všetky platné zákony a predpisy a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s žiadnym z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo pristupovať k tejto stránke. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené platnými autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

modifikácie

ruletaonlinesk.com môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia revidovať tieto zmluvné podmienky pre svoje webové stránky. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto zmluvných podmienok.

Vládny zákon

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi a neodvolateľne sa podriaďujete výhradnej jurisdikcii súdov v danej krajine alebo mieste.

Presnosť materiálov

Materiály zobrazované na webových stránkach ruletaonlinesk.com môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. ruletaonlinesk.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojej webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. ruletaonlinesk.com môže vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na jej webových stránkach kedykoľvek bez upozornenia. Avšak ruletaonlinesk.com nepodniká žiadne záväzky na aktualizáciu materiálov.

dementi

Materiály na webových stránkach ruletaonlinesk.com sú poskytované na základe ‘ako je’. ruletaonlinesk.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto odmieta a odmieta všetky ostatné záruky vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv.

Spoločnosť ruletaonlinesk.com navyše nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyjadrenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

odkazy

ruletaonlinesk.com nepreveroval všetky stránky prepojené na svoje webové stránky a nenesie zodpovednosť za obsah týchto prepojených stránok. Začlenenie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by doména domény podporovala. Používanie takejto prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko.

obmedzenia

Spoločnosť ruletaonlinesk.com ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nebudú zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisk, alebo v dôsledku prerušenia podnikania) vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania materiálov na stránkach ruletaonlinesk.com na webovej stránke, a to aj vtedy, ak bol doména ruletaonlinesk.com alebo splnomocnený zástupca ruletaonlinesk.com informovaný ústne alebo písomne ​​o možnosti takejto škody. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Použite licenciu

Je povolené dočasne prevziať jednu kópiu materiálov (informácie alebo softvér) na webovej stránke ruletaonlinesk.com len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva a podľa tejto licencie nemôžete:

Táto licencia sa automaticky skončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončené doménou. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť akékoľvek stiahnuté materiály vo vašom vlastníctve, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.